พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 9

เล่ม 22 ส่วน 9

 • 8. เถรสูตร ว่าด้วยธรรมของพระเถระ
 • 9. ปฐมเสขสูตร ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยเสขสูตร ว่าด้วยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ 2
 • 5. กกุธวรรค หมวดว่าด้วยกกุธเทพบุตร
 • 1. ปฐมสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา สูตรที่ 2
 • 3. พยากรณสูตร ว่าด้วยการพยากรณ์อรหัตตผล
 • 4. ผาสุวิหารสูตร ว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
 • 5. อกุปปสูตร ว่าด้วยอกุปปธรรม
 • 6. สุตธรสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตะ
 • 7. กถาสูตร ว่าด้วยกถาเครื่องขัดเกลากิเลส
 • 8. อารัญญกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
 • 9. สีหสูตร ว่าด้วยพญาราชสีห์
 • 10. กกุธเถรสูตร ว่าด้วยกกุธเทพบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะ
 • 3. ตติยปัณณาสก์
 • 1. ผาสุวิหารวรรค  หมวดว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
 • 1. สารัชชสูตร ว่าด้วยความแกล้วกล้าและความครั่นคร้าม
 • 2. อุสสังกิตสูตร ว่าด้วยธรรมที่ทำให้น่ารังเกียจ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน