พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 37

เล่ม 41 ส่วน 37

  • 1. วิภังควาร (ต่อ)
  • 2. สังขยาวาร 
  • 2. ปัจจนียุทธาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 2. สังขยาวาร 
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน