พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 1

เล่ม 14 ส่วน 1

  • 1. เทวทหวรรค หวมดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม                                                                                                                                                                                                  
  • 1. เทวทหสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม                                                                                                                                                                                                   
  • วาทะของนิครนถ์                                                                                                                   
  • ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล 10 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน