พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 33

เล่ม 44 ส่วน 33

 • 19. อัชฌัตตติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 20. อัชฌัตตารัมมณติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 21. สนิทัสสนติกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 2. เวทนาติกะ     
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 3. วิปากติกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 •  4. อุปาทินนติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน