พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 32

เล่ม 25 ส่วน 32

 • 7. นันทมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของนันทมาณพ 
 • 8. เหมกมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเหมกมาณพ 
 • 9. โตเทยยมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ 
 • 10. กัปปมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ 
 • 11. ชตุกัณณิมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของชตุกัณณิมาณพ 
 • 12. ภัทราวุธมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของภัทราวุธมาณพ 
 • 13. อุทยมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของอุทัยมาณพ 
 • 14.โปสาลมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ 
 • 15. โมฆราชมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ 
 • 16. ปิงคิยมาณวกปัญหา ว่าด้วยปัญหาของปิงคิยมาณพ 
 • ปารายนัตถุติคาถา ว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง 
 • ปารายนานุคีติคาถา ว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน