พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 6

เล่ม 26 ส่วน 6

 • 8. ปฐมสูจิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวานเข็ม เรื่องที่ 1 
 • 9. ทุติยสูจิวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวานเข็ม เรื่องที่ 2 
 • 10. ปฐมนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ 1 
 • 11. ทุติยนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ 2 
 • 12. ตติยนาควิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างทิยพ์เป็นพาหนะ เรื่องที่ 3 
 • 13. จูฬรถวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีรถทิพย์คันเล็กเป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่สุชาตกุมาน  
 • 14. มหารถวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีรถทิพย์คันใหญ่เป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโค 
 • 6. ปายาสิกวรรค หมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เคยเป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิ 
 • 1. ปฐมอคาริยวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์ เรื่องที่ 1 
 • 2. ทุติยอคาริยวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์ เรื่องที่ 2 
 • 3. ผลทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษที่ถวายมะม่วงผล 
 • 4. ปฐมอุปัสสยทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ 1 
 • 5. ทุติยอุปัสสยทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ 2  
 • 6. ภิกขาทายกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายอาหารแด่ภิกษุ 
 • 7. ยวปาลกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาข้าวเหนียวผู้ถวายขนมสดแด่ภิกษุ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน