พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 16

เล่ม 9 ส่วน 16

 • 5. เจโตปริยญาณ    
 • 6. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    
 • 7. ทิพพจักขุญาณ    
 • 8. อาสวักขยญาณ    
 • สุภมาณพประกาศตนเป็นอุบาสก     
 • 11. เกวัฏฏสูตร      
 • เรื่องบุตรคหบดีชื่อ เกวัฏฏะ     
 • ปาริหาริย์ 3 อย่าง     
 • ๑.อิทธิปาฏิหาริย์    
 • ๒.อาเทสนาปาฏิหาริย์    
 • ๓.อนุสาสนีปาฏิหารย์    
 • เรื่องภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูป

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน