พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 9

เล่ม 10 ส่วน 9

  • ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท 4 ประการ 
  • สังเวชนียธรรมสังเวชนียธรรม 
  • การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมอง 
  • มหาปเทส 4 ประการ 
  • เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร 
  • รับสั่งขอน้ำดื่ม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน