พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 12

เล่ม 39 ส่วน 12

  • 2. ปวัตติวาร 
  • 1. อุปปาทวาร 
  • 1. ปุจจุปปันนวาร 
  • อนุโลมบุคคล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน