พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 5

เล่ม 38 ส่วน 5

 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร (ต่อ)
 • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร  
 • 6. อตีตานาคตวาร  
 • 2. ปวัตติวาร 
 • 3. อุปปาทนิโรธวาร  
 • 1. ปัจจุปปันนวาร  
 • 2. อดีตวาร 
 • 3. อนาคตวาร 
 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร 
 • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร  
 • 6. อตีตานาคตวาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน