พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 11

เล่ม 25 ส่วน 11

  • 5. อุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถกรรม 
  • 6. โสณสูตร ว่าด้วยพระโสณเถระ 
  • 7. กังขาเรวตสูตร ว่าด้วยพระกังขาเรวตเถระ 
  • 8. สังฆเภทสูตร ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 
  • 9. สธายมานสูตร ว่าด้วยเด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อื่น 
  • 10. จูฬปันถกสูตร ว่าด้วยพระจูฬปันถกเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน