พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 40

เล่ม 40 ส่วน 40

 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • เหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • เหตุทุกนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม    
 • นเหตุทุกนัย
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน