พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 18

เล่ม 24 ส่วน 18

  • 4. โอริมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
  • 5. ปฐมอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 2
  • 7. ตติยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 3 
  • 8. กัมมนิทานสูตร ว่าด้วนต้นเหตุแห่งกรรม
  • 9. ปริกกมนสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นทางหลีกเลี่ยง
  • 10. จุนทสูตร ว่าด้วยนายจุนทกัมมารบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน