พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 1

เล่ม 12 ส่วน 1

 • 1. มูลปริยายวรรค หมวดว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม
 • 1. มูลปริยายสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรม
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 1 ว่าด้วยปุถุชน 
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 2 ว่าด้วยเสขบุคคล
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 3 ว่าด้วยพระขีณาสพ
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 4 ว่าด้วยพระขีณาสพ
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 5 ว่าด้วยพระขีณาสพ  
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 6 ว่าด้วยพระขีณาสพ
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 7 ว่าด้วยพระตถาคต
 • กำหนดภูมิตามนัยที่ 8 ว่าด้วยพระตถาคต
 • 2. สัพพาสวสูตร  ว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวง
 • อาสวะที่ต้องละด้วยทัสสนะ
 • อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน