พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 15

เล่ม 24 ส่วน 15

 • 5. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา
 • 6. นิชชรสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อม
 • 7. โธวนสูตร ว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตาย
 • 8. ติกิจฉกสูตร ว่าดวยแพทย์ให้ยาระบาย
 • 9. วมนสูตร ว่าด้วยแพทย์ให้ยาสำรอก
 • 10. นิทธมนิยสูตร ว่าด้วยธรรมอันบุคคลพึงกำจัด
 • 11. ปฐมอเสขสูตร ว่าด้วยพระอเสชะ สูตรที่ 1
 • 12. ทุติยอเสขสูตร ว่าด้วยพระอเสชะ สูตรที่ 2
 • 2. ปัจโจโรหณิวรรค หมวดว่าด้วยพิธีลอยบาป
 • 1. ปฐมอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน