พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 3

เล่ม 28 ส่วน 3

  • 20. สัตตตินิบาต 
  • 1. กุสชาดก ว่าด้วยพระเจ้ากุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดี 
  • 2. โสณนันทชาดก ว่าด้วยโสณนันทดาบส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน