พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 1

เล่ม 39 ส่วน 1

 •  จิตตยมก 
 • อุทเทส 
 • 1. สุทธจิตตสามัญญะ 
 • 1. ปุคคลวาร  
 • 2. ธัมมวาร   
 • 3. ปุคคลธัมมวาร   
 • 2. สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส 
 • 3. อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส 
 • นิทเทส  
 • 1. สุทธจิตตสามัญญะ 
 • 1. ปุคคลวาร   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน