พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 32

เล่ม 12 ส่วน 32

  • ชาวเวรัญชาถึงพระรัตนตรัย  
  • 3. มหาเวทัลลสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรใหญ่   
  • ปัญญากับวิญญาณ  
  • เวทนา สัญญา และวิญญาณ 
  • ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 
  • ภพและฌาน  
  • อินทรีย์ 5  
  • ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตติ 
  • 4. จูฬเวทัลลสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรเล็ก  
  • สักกายทิฏฐิ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน