พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 16

เล่ม 38 ส่วน 16

  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร 
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร  
  • 6. อตีตานาคตวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน