พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 15

เล่ม 23 ส่วน 15

  • 9. อักขณสูตร ว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
  • 10. อนุรุทธมหาวิตักกสูตร ว่าด้วยมหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ
  • 4. ทานวรรค หมวดว่าด้วยทาน
  • 1. ปฐมทานสูตร ว่าด้วยทาน สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยทานสูตร ว่าด้วยทาน สูตรที่ 2
  • 3. ทานวัตถุสูตร ว่าด้วยทานวัตถุ
  • 4. เขตตสูตร ว่าด้วยนาดีและนาไม่ดี
  • 5. ทานูปปัตติสูตร ว่าด้วยผลที่เกิดจากการให้ทาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน