พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 16

เล่ม 19 ส่วน 16

 • 10. อาสวสูตร ว่าด้วยอาสวะ
 • 6. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 12 สูตรมีคังคานทีสูตร เป็นต้น
 • 7. อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท
 • 1-10. ตถาคตาทิสูตร ว่าด้วยพระตถาคต เป็นต้น
 • 8. พลกรณียวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง
 • 1-12. พลาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น
 • 9. เอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา
 • 1-11. เอสนาทิสูตร ว่าด้วยการแสวงหา เป็นต้น
 • 10. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. อุทธัมภาคิยาทิสูตร ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์ เป็นต้น
 • 4. อินทริยสังยุต
 • 1. สุทธิกวรรค หมวดว่าด้วยอินทรีย์ล้วนๆ
 • 1. สุทธิกสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน
 • 2. ปฐมโสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยโสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน สูตรที่ 2
 • 4. ปฐมอรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยอรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ 2
 • 6. ปฐมสมณพราหมณสูตร  ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 8. ทัฏฐัพพสูตร ว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ในธรรมต่างๆ
 • 9. ปฐมวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 2
 • 2. มุทุตรวรรค หมวดว่าด้วยอินทรีย์ที่อ่อนกว่า
 • 1. ปฏิลาภสูตร ว่าด้วยการได้อินทรีย์ 
 • 2. ปฐมสังขิตตสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยสังขิตตสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 2
 • 4. ตติยสังขิตตสูตร ว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน