พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 34

เล่ม 14 ส่วน 34

  • 9. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร ว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 10. อินทริยภาวนาสูตร ว่าด้วยการเจริญอินทรีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน