พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 18

เล่ม 10 ส่วน 18

  • 8. สักกปัญหสูตร  
  • เพลงขับกล่อมของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร 
  • ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า 
  • เรื่องโคปกเทพบุตร 
  • เรื่องเวทนากัมมัฎฐาน 
  • ปาติโมกขสังวร 
  • อินทริยสังวร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน