พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 21

เล่ม 19 ส่วน 21

 • 7. อิทธิปาทสังยุต
 • 1. ปาวาลวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์
 • 1. อปารสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้
 • 2. วิรัทธสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด
 • 3. อริยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ
 • 4. นิพพิทาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
 • 5. อิทธิปเทสสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำฤทธิ์บางอย่างให้สำเร็จ
 • 6. สมัตตสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำฤทธิ์บริบูรณ์ให้สำเร็จ
 • 7. ภิกขุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
 • 8. พุทธสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 9. ญาณสูตร ว่าด้วยญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท
 • 10. เจติยสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์
 • 2. ปาสาทกัมปนวรรค หมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้ปราสาทไหว
 • 1. ปุพพสูตร ว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรู้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน