พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 12

เล่ม 30 ส่วน 12

  • ว่าด้วยปิยรูปและสาตรูป 
  • 9. โตเทยยมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของโตเทยยมาณพ
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้สักกะ
  • 10. กัปปมาณวปัญหานิทเทส  
  • ว่าด้วยปัญหาของกัปปมาณพ
  • ว่าด้วยสังสารวัฏ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน