พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 28

เล่ม 37 ส่วน 28

 • 12. ทวาทสมวรรค 
 • 1. สังวโรกัมมันติกถา (116) ว่าด้วยความสำรวมเป็นกรรม 
 • 2. กัมมกถา (117) ว่าด้วยกรรม 
 • 3. สัทโทวิปาโกติกถา (118) ว่าด้วยเสียงเป็นวิบาก 
 • 4. สฬายตนกถา (119) ว่าด้วยอายตนะ 6 
 • 5. สัตตักขัตตุปรมกถา (120) ว่าด้วยบุคคลผู้สัตตักขัตตุปรมะ 
 • 6. โกลังโกลกถา (121) ว่าด้วยบุคคลผู้โกลังโกละ 
 • 7. เอกพีชีกถา (122) ว่าด้วยบุคคลผู้เอกพีชี 
 • 8. ชีวิตาโวโรปนกถา (123) ว่าด้วยการปลงชีวิต 
 • 9. ทุคคติกถา (124) ว่าด้วยทุคติ 
 • 10. สัตตมภวิกกถา (125) ว่าด้วยบุคคลผู้มีภพที่ 7 
 • 13. เตรสมวรรค 
 • 1. กัปปัฏฐกถา (126) ว่าด้วยผู้ดำรงอยู่ได้ตลอดกัป 
 • 2. กุสลปฏิลาภกถา (127) ว่าด้วยการได้จิตที่เป็นกุศล  
 • 3. อนันตราปยุตตกถา (128) ว่าด้วยบุคคลผู้ใช้ให้ทำอนันตริยกรรม 
 • 4. นิยตัสสนิยามกถา (129) ว่าด้วยนิยามของบุคคลผู้แน่นอน 
 • 5. นิวุตกถา (130) ว่าด้วยผู้มีจิตถูกนิวรณ์ครอบงำ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน