พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 18

เล่ม 43 ส่วน 18

 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ    
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 72. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม      
 • 73. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร     
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม      
 • 74. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน