พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 8

เล่ม 35 ส่วน 8

 • 2. อภิธรรมภาชนีย์    
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ   
 • 1. ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา   
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา   
 • 1. กุสลติกวิสัชนา 
 • 2. เวทนาติกวิสัชนา 
 • 3. วิปากติกวิสัชนา 
 • 4. อุปาทินนติกวิสัชนา 
 • 5. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา 
 • 6. วิตักกติกวิสัชนา 
 • 7. ปีติติกวิสัชนา 
 • 8. ทัสสนติกวิสัชนา 
 • 9. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา 
 • 10. อาจยคามิติกวิสัชนา 
 • 11. เสกขติกวิสัชนา 
 • 12. ปริตตติกวิสัชนา 
 • 13. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 14. หีนติกวิสัชนา 
 • 15. มิจฉัตตติกวิสัชนา 
 • 16. มัคคารัมมณติกวิสัชนา 
 • 17. อุปปันนติกวิสัชนา 
 • 18. อตีตติกวิสัชนา 
 • 19. อตีตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 20. อัชฌัตตติกวิสัชนา 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา 
 • 22. สนิทัสสนติกวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา   
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา 
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา 
 • 5. คันถโคจฉกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน