พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 3

เล่ม 38 ส่วน 3

  • 4. สุทธขันธมูลจักกวาร (ต่อ)
  • 2. ปวัตติวาร 
  • 1. อุปปาทวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร 
  • 2. อดีตวาร 
  • 3. อนาคตวาร 
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน