พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 12

เล่ม 31 ส่วน 12

  • 1. อัสสาททิฎฐินิทเทส แสดงอัสสาททิฎฐิ 
  • 2. อัตตานุทิฎฐินิทเทส แสดงอัตตานุทิฎฐิ 
  • 3. มิจฉาทิฎฐินิทเทส แสดงมิจฉาทิฎฐิ 
  • 4. สักกายทิฎฐินิทเทส แสดงสักกายทิฎฐิ 
  • 5. สัสสตทิฎฐินิทเทส แสดงสัสสตทิฎฐิ 
  • 6. อุจเฉททิฎฐินิทเทส แสดงอุจเฉททิฎฐิ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน