พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 6

เล่ม 34 ส่วน 6

 • รูปาวจรกุศลจิต (ต่อ)
 • จำแนกอภิภายตนะเป็นอย่างละ 16  
 • จำแนกวิโมกข์ 3 แม้นี้เป็นอย่างละ 16 
 • จำแนกพรหมวิหารฌาณ 4 เป็นอย่างละ 16
 • จำแนกอสุภฌาณ เป็นอย่างละ 16 
 • อรูปาวจรกุศลจิต 
 • จำแนกรูปฌาณ 4 เป็นอย่างละ 16
 • เตภูมิกกุศลจิต 
 • กามาวจรกุศลจิต 
 • รูปาวจรกุศลจิต
 • อรูปาวจรกุศลจิต 
 • โลกุตตรกุศลจิต 
 • สุทธิกปฏิปทา 
 • มรรคจิตดวงที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน