พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 9

เล่ม 14 ส่วน 9

  • 3. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • สมาบัติ 8 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 4. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • กายสมาจาร 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • วจีสมาจาร 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • มโนสมาจาร 2 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • จิตตุปบาท 2 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน