พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 32

เล่ม 41 ส่วน 32

 • 18. อตีตติกะ  
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 19. อตีตารัมมณติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน