พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 5

เล่ม 12 ส่วน 5

 • 8. สัลเลขสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส  
 • รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 
 • ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส  
 • ทางหลีกเลี่ยงความชั่ว  
 • อุบายเพื่อความดับสนิท 
 • 9. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ   
 • เรื่องอกุลศลและกุศล  
 • เรื่องอาหาร  
 • เรื่องสัจจะ  
 • เรื่องชราและมรณะ  
 • เรื่องชาติ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน