พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 1

เล่ม 31 ส่วน 1

  • 1. มหาวรรค หมวดว่าด้วยหลักธรรมสำคัญ 
  • มาติกา 
  • 1. ญาณกถา ว่าด้วยญาณ  
  • 1. สุตมยญาณนิทเทส แสดงสุตมยญาณ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน