พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 12

เล่ม 20 ส่วน 12

 • 5. จูฬวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย
 • 1. สัมมุขีภาวสูตร ว่าด้วยความพร้อมแห่งธรรม
 • 2. ติฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธา
 • 3. อัตถวสสูตร ว่าด้วยอำนายประโยชน์
 • 4. กถาปวัตติสูตร ว่าด้วยเหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้
 • 5. ปัณฑิตสูตร ว่า้ดวยกรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้
 • 6. สีลวันตสูตร ว่าด้วยบรรชิตผู้มีศีล
 • 7. สังขตลักขณสูตร ว่าด้วยบักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
 • 8. อสังขตลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
 • 9. ปัพพตราชสูตร ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์
 • 10. อาตัปปกรณียสูตร ว่าด้วยเหตุให้ทำความเพียร
 • 11. มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจร
 • 2. ทุติยปัณณาสก์
 • 1. พราหมณวรรค หมวดว่า้ดวยพราหมณ์
 • 1. ปฐมเทวพราหมณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์แก่ 2 คน สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยเทวพราหมณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์แก่ 2 คน สูตรที่ 1
 • 3. อัญญตรพราหมณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ผู้ทูลถามธรรมคุณ
 • 4. ปริพพาชกสูตร ว่าด้วยปริพาชกผู้ทูลถามธรรมคุณ
 • 5. นิพพุตสูตร ว่าด้วยพระนิพพาน
 • 6. ปโลกสูตร ว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน