พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 9

เล่ม 39 ส่วน 9

  • อินทรียยมก 
  • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส     
  • 1. ปทโสธนวาร   
  • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร   
  • 3. สุทธินทรียวาร   
  • 4. สุทธินทรียมูลจักกวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน