พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 19

เล่ม 38 ส่วน 19

  • 3. อนาคตวาร  
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน