พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 15

เล่ม 39 ส่วน 15

  • ปัจจนียบุคคล (ต่อ)
  • ปัจจนีกโอกาส 
  • ปัจจนีกปุคคโลกาส  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน