พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 32

เล่ม 33 ส่วน 32

 • 7. กปิลราชจริยา ว่าด้วยจริยาของพญาวานร 
 • 8. สัจจสวหยปัณฑิตจริยา ว่าด้วยจริยาของบัณฑิตชื่อสัจจะ 
 • 9. วัฎฎกโปตกจริยา ว่าด้วยจริยาของลูกนกคุ่ม 
 • 10. มัจฉราชจริยา ว่าด้วยจริยาของพญาปลา 
 • 11. กัณหทีปายจริยา ว่าด้วยจริยาของดาบสชื่อกัณหทีปายน 
 • 12. สุตโสมจริยา ว่าด้วยจริยาของพระเจ้าสุตโสม 
 • 13. สุวัณณสามจริยา ว่าด้วยจริยาของดาบสชื่อสุวรรณสาม 
 • 14. เอกราชจริยา ว่าด้วยจริยาของพระเจ้าเอกราช 
 • 15. มหาโลมหังสจริยา ว่าด้วยจริยาของมหาโลมหังสบัณฑิต 
 • สโมธานกถา 
 • สรุปการบำเพ็ญบารมี 30 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน