พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 14

เล่ม 14 ส่วน 14

  • 10. สังขารูปปัตติสูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา 
  • 3. สุญญตวรรค หมวดว่าด้วยสุญญตา                                                                                                                                                                                                                                                              
  • 1. จูฬสุญญตสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรเล็ก                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 2. มหาสุญญตสูตร ว่าด้วยสุญญตา สูตรใหญ่

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน