พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 5

เล่ม 43 ส่วน 5

 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม     
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น      
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน