พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 16

เล่ม 37 ส่วน 16

  • 5. อัฏฐมกกถา (25) ว่าด้วยบุคคลที่ 8 
  • 6. อัฏฐมกัสสอินทริยกถา (26) ว่าด้วยอินทรีย์ของบุคคลที่ 8 
  • 7. ทิพพจักขุกถา (27) ว่าด้วยทิพยจักษุ 
  • 8. ทิพพโสตกถา (28) ว่าด้วยทิพยโสตะ 
  • 9. ยถากัมมูปคตญาณกถา (29) ว่าด้วยยถากัมมูปคตญาณ 
  • 10. สังวรกถา (30) ว่าด้วยความสำรวม 
  • 11. อสัญญกถา (31) ว่าด้วยอสัญญสัตว์ 
  • 12. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา (32) ว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน