พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 18

เล่ม 14 ส่วน 18

  • 7. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 8. อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลส                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน