พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 8

เล่ม 42 ส่วน 8

 • 10. สัปปฏิฆทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน