พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 8

เล่ม 12 ส่วน 8

  • สมุทยสัจจนิทเทส  
  • นิโรธสัจจนิเทส  
  • มัคคสัจจนิเทส  
  • อานิสงค์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4  
  • 2. สีหนาทวรรค หมวดว่าด้วยการบันลือสีหนาท    
  • 1. จูฬสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท สูตรเล็ก   
  • สมณะ 4 จำพวก 
  • ทิฏฐิ 2  
  • อุปาทาน 4  
  • หลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปาทาน 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน