พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 2

เล่ม 34 ส่วน 2

  • 1. จิตตุปปาทกัณฑ์   
  • กุศลบท 
  • กามาวจรกุศลจิต  
  • กุศลจิตดวงที่ 1
  • บทภาชนีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน