พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 8

เล่ม 15 ส่วน 8

  • 6. ธีตุสูตร ว่าด้วยพระธิดา
  • 7. ปฐมอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท สูตรที่ 2
  • 9. ปฐมอปุตตกสูตร ว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยอปุตตกสูตร ว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ 2
  • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
  • 1. ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล 4 ประเภท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน