พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 8

เล่ม 17 ส่วน 8

  • 5. ทุติยอรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ สูตรที่ 2 
  • 6. สีหสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพญาราชสีห์ 
  • 7. ชัชชนียสูตร ว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกิน 
  • 8. ปิณโฑลยสูตร ว่าด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ 
  • 9. ปาลิเลยยสูตร ว่าด้วยป่าปาลิเลยยกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน