พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 1

เล่ม 27 ส่วน 1

 • 1. เอกกนิบาต 
 • 1. อปัณณกวรรค หมวดว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด 
 • 1. อปัณณกชาดก ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด 
 • 2. วัณณุปถชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ำกลางทะเลทราย 
 • 3. เสริววาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าชื่อเสริวะ 
 • 4. จูฬเสฏฐิชาดก ว่าด้วยจูฬเศรษฐี 
 • 5. ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยมูลค่าข้าวสารทะนานหนึ่ง 
 • 6. เทวธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา 
 • 7. กัฏฐหาริชาดก ว่าด้วยหญิงหาฟืน 9
 • 8. คามณิชาดก ว่าด้วยคามณิกุมาร 
 • 9. มฆเทวชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามฆเทวะ 
 • 10. สุขวิหาริชาดก ว่าด้วยการอยู่เป็นสุข 
 • 2. สีลวรรค หมวดว่าด้วยศีล 
 • 1. ลักขณชาดก ว่าด้วยเนื้อชื่อลักขณะ 
 • 2. นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยพญาเนื้อชื่อนิโครธ 
 • 3. กัณฑิชาดก ว่าด้วยเรื่องที่น่าตำหนิคนมีลูกศรเป็นอาวุธเป็นต้น 9
 • 4. วาตมิคชาดก ว่าด้วยเนื้อสมัน 9
 • 5. ขราทิยชาดก ว่าด้วยลูกของแม่เนื้อที่ชื่อขราทิยา 
 • 6. ติปัลลัตถมิคชาดก ว่าด้วยเนื้อลวงนายพรานด้วยการนอน 3 ท่า 
 • 7. มาลุตชาดก ว่าด้วยความหนาวเกิดแต่ลม 
 • 8. มตกภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศผู้ตาย 
 • 9. อายาจิตภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศผู้ตาย 9 
 • 10. นฬปานชาดก ว่าด้วยอุบายดื่มน้ำด้วยไม้อ้อ 9
 • 3. กุรุงควรรค หมวดว่าด้วยกวาง 
 • 1. กุรงคมิคชาดก ว่าด้วยกวาง 
 • 2. กุกกุรชาดก ว่าด้วยสุนัขที่ถูกฆ่า 
 • 3. โภชาชานียชาดก ว่าด้วยม้าสินธพชาติอาชาไนย 9
 • 4. อาชัญญชาดก ว่าด้วยม้าอาชาไนยกับม้ากระจอก 9
 • 5. ติตถชาดก ว่าด้วยการรังเกียจท่าน้ำ 
 • 6. มหิฬามุขชาดก ว่าด้วยพญาช้างมหิฬามุข 
 • 7. อภิณหชาดก ว่าด้วยการได้เห็นกันเนืองๆ 
 • 8. นันทิวิสาลชาดก ว่าด้วยโคนันทิวิสาล 
 • 9. กัณหชาดก ว่าด้วยโคกัณหะ 
 • 10. มุนิกชาดก ว่าด้วยหมูชื่อมุนิกะ 9
 • 4. กุลาวกวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกครุฑ 
 • 1. กุลาวกชาดก ว่าด้วยลูกนกครุฑ 9
 • 2. นัจจชาดก ว่าด้วยนกยูงรำแพน 
 • 3. สัมโมทมานชาดก ว่าด้วยความร่าเริงบันเทิงใจ 
 • 4. มัจฉชาดก ว่าด้วยพญาปลา 
 • 5. วัฏฏกชาดก ว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์ 
 • 6. สกุณชาดก ว่าด้วยนกโพธิสัตว์ 
 • 7. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา 
 • 8. พกชาดก ว่าด้วยนกยาง 
 • 9. นันทชาดก ว่าด้วยนายนันททาส 
 • 10. ขทิรังคารชาดก ว่าด้วยหลุมถ่านเพลิงไม้ตะเคียน  
 • 5. อัตถกามวรรค หมวดว่าด้วยผู้ใคร่ประโยชน์ 
 • 1. โลสกชาดก ว่าด้วยคนโลเลต้องเศร้าโศก 
 • 2. กโปตกชาดก ว่าด้วยนกพิราบเตือนกา 
 • 3. เวฬุกชาดก ว่าด้วยงูเวฬุกะ 
 • 4. มกสชาดก ว่าด้วยลูกชายโง่ฆ่ายุง 9
 • 5. โรหิณีชาดก ว่าด้วยนางโรหิณี 9
 • 6. อารามทูสกชาดก ว่าด้วยลิงทำลายสวน 
 • 7. วารุณิทูสกชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญาทรามทำสุราให้เสีย  
 • 8. เวทัพพชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเวทัพพะ 
 • 9. นักขัตตชาดก ว่าด้วยการถือฤกษ์ถือยาม 
 • 10. ทุมเมธชาดก ว่าด้วยคนโง่ 
 • 6. อาสิงสวรรค หมวดว่าด้วยความหวัง  
 • 1. มหาสีลวชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสีลวะ  
 • 2. จูฬชนกชาดก ว่าด้วยพระจูฬ่ชนก  
 • 3. ปุณณปาติชาดก ว่าด้วยการลวงด้วยสุราเต็มไห  
 • 4. ผลชาดก ว่าด้วยการรู้จักผลไม้ 
 • 5. ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยพระกุมารผู้มีอาวุธ 5 อย่าง 
 • 6. กัญจนักขันธชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์แบ่งแท่งทอง 
 • 7. วานรินทชาดก ว่าด้วยพญาวานรพ้นศัตรู 
 • 8. ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยธรรม 3 ประการของพญาวานร 
 • 9. เภริวาทกชาดก  ว่าด้วยการตีกลองเกินประมาณทำให้เสียทรัพย์ 
 • 10. สังขธมชาดก ว่าด้วยการเป่าสังข์เกินไปทำให้เสียทรัพย์ 
 • 7. อิตถึวรรค หมวดว่าด้วยหญิง 9
 • 1. อสาตมันตชาดก ว่าด้วยอสาตมนต์ 9 
 • 2. อัณฑภูตชาดก ว่าด้วยการไว้ใจภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด 
 • 3. ตักกปัณฑิตชาดก ว่าด้วยตักกบัณฑิต 
 • 4. ทุราชานชาดก ว่าด้วยภาวะของผู้หญิงรู้ได้ยาก 
 • 5. อนภิรติชาดก ว่าด้วยบุรุษไม่ควรถือโกรธหญิง 
 • 6. มุทุลักขณชาดก ว่าด้วยพระโพธิสัตว์ปรารถนานางมุทุลักขณา 
 • 7. อุจจังคชาดก ว่าด้วยหญิงหาบุตรหาสามีได้ง่ายเหมือนหาของที่ชายพก  
 • 8. สาเกตชาดก ว่าด้วยพระพุทธเจ้าครั้งเสวยเป็นบุตรพราหมณ์ชาวเมืองสาเกต 
 • 9. วิสวันตชาดก ว่าดวยตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไป 
 • 10. กุททาลชาดก ว่าด้วยกุททาลบัณฑิต 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน